Chức năng nhiệm vụ

17/02/2016 02:34 Số lượt xem: 1966

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh

Chức năng của các Ban trong cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh

 I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo - Nữ công

1. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo Công đoàn.

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về Công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn; Công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

2. Nhiệm vụ:

 - Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương , đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ, bổi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, Trang điện tử website; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp Công đoàn quản lý nhà văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo Công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

- Đề xuất chủ trương về Công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về Công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; Công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và Công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.

- Phối hợp với các Ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các Ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ  Ban Chính sách - Pháp luật

1. Chức năng

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ Công chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân; đối thoại và Thỏa ước Lao động tập thể.

- Chủ trì và phối hợp với các Ban thực hiện Công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Hướng dẫn, theo dõi những nội dung, hình thức và các biện pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tham mưu cho HĐTĐKT công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy chế thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Giúp việc Hội đồng Thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của toàn hệ thống.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động.

- Hướng dẫn và thực hiện Công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp Công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

- Theo dõi hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp Công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

III. Chức năng nhiệm vụ Ban Tổ chức.

1. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ Công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

- Thẩm định và trình Ban Thường vụ các Đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ Công đoàn khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban, các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc, dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

- Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

IV. Chức năng, nhiệm vụ văn phòng Uỷ ban Kiểm tra.

1. Chức năng:

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua. Chủ trì phối hợp với các Ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Uỷ ban Kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra .

- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.

- Chủ động phối hợp với các Ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và họat động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

- Giúp Uỷ ban Kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến họat động kiểm tra.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp.

V. Chức năng nhiệm vụ Ban Tài chính.

1. Chức năng:

- Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, họat động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn quy định của pháp luật. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý Tài chính Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và hướng dẫn các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán năm, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thực hiện chức năng tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt Công tác khác của Công đoàn.

- Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản Công đoàn.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VI. Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh.

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác Công đoàn. Trực tiếp quản tài sản và phối hợp với các Ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ đề thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, quản lý công văn, tài liệu.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị hữu quan nghiên, cứu tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các Ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề Công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ họat động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các Ban, đón tiếp khách đến làm việc, tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

- Chịu trách nhiệm thanh toán hoạt động phục vụ cơ quan và hoạt động Công đoàn tỉnh.