Chức năng nhiệm vụ

17/02/2016 02:34 Số lượt xem: 2179

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG VÀ

CÁC BAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

I. Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh

 1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham mưu về tình hình CNVCLĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

 1. Nhiệm vụ
 1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối họp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ để th ực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
 2. Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tích pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
 3. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
 4. Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng họp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối họp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ giao.

đ. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác hằng năm, các kết luận của Thường trực. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tồng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

 1. Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tồ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, dảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thú trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.
 1. Tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động đối ngoại.

II. Ban Tài chính

 1. Chức năng

Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức công đoàn. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn.

 1. Nhiệm vụ
 1. Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán năm, quyết toán định kỳ theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 2. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng họp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 3. Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.
 4. Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.

đ. Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.

 1. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.

III. Ban Tuyên giáo - Nữ công

 1. Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; tham mun, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn; công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

 1. Nhiệm vụ
 1. Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến chú trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLD.
 2. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù họp đặc điểm của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 
 1. Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung trang thông tin điện tử và facbook của Liên đoàn Lao động tỉnh; phối họp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
 2. Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

đ. Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia việc tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

 1. Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
 1. Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù họp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 2. Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ; các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; cồng tác dân số, chính sách sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con CNVCLĐ; hoạt động quỹ vì nữ công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
 3. Phối họp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

k.  Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối họp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt đông nữ công. Tổng họp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.

 1. Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ với hoạt động nữ công đoàn.

m.  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

IV. Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động

 1. Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế- xã hội, quan hệ lao động; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và Công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dân các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn...

 
 1. Nhiệm vụ
 1. Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
 2. Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.
 3. Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân.
 4. Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tồ chức và phối họp tồ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn.

đ. Phối họp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; hội đồng hòa giải cơ sở; những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.

 1. Hướng dẫn thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm, quỹ mái ấm công đoàn. Phối họp với Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.
 1. Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp...
 2. Theo dõi hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, họp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

V. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Kiểm tra

1. Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

Giúp ủy ban Kiền tra kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của uỷ ban kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua;phối họp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của CNVCLĐ; hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.

 
 1. Nhiệm vụ
 1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
 2. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.
 3. Thẩm định để trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.
 4. Tham mưu trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn. Tham mưu trong công tác quản lý cán bộ theo phân cấp, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác vãn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

đ. Tham mưu xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

 1. Giúp ủy ban Kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Theo dõi, hưỡng dẫn chỉ đạo, kiềm tra Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Uỷ ban Kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Uỷ ban Kiểm tra.
 2. Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ưỷ ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ BCH.
 3. Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

 

k.  Giúp uỷ ban kiểm tra triển khai kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra khi tổ chức, đon vị và cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tổ chức giám sát, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

 1. Giúp uỷ ban kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra và xử lý kỷ luật (nếu có).