Các kỳ Đại hội Công đoàn Bắc Ninh

17/02/2016 03:01 Số lượt xem: 1590

Danh sách các đồng chí thư ký, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ

BAN CHẤP HÀNH

LHCĐ TỈNH BẮC NINH KHÓA I

( Hội nghị thành lập tháng 12 năm 1946)

 

1.

Nguyễn Văn Ninh

Thư ký LHCĐ Bắc Ninh 12/1946

2.

Chu Văn Đông

Thư ký LHCĐ Bắc Ninh từ 4/1950 đến 2/1954

3.

Nguyễn Hưng

thư ký LHCĐ Bắc Ninh từ tháng 2/1954 đến 9/1957

4

Nguyễn Kiên

Phó Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

 

BAN CHẤP HÀNH

LHCĐ TỈNH BẮC NINH KHÓA II

Tháng 9 năm 1957

 

1.

Hoàng Văn Tự          

Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

2.

Đinh Quang An       

Phó Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

3.

Đặng Tiến

Uỷ viên Thường vụ

4.

Nguyễn Văn Hồng   

Uỷ viên Thường vụ

5.

Lê Ngọc Đại

Uỷ viên Thường vụ

 

BAN CHẤP HÀNH

LHCĐ TỈNH BẮC NINH KHÓA III

Tháng 11 năm 1959

 

1.

Đinh Quang An              

Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

2.

Nguyễn Lương Mạnh     

Phó Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

3.

Nguyễn Văn Hỷ             

Uỷ viên Thường vụ

4.

Lê Thị Hồng                  

Uỷ viên Thường vụ

5.

Vũ Thị Vân Hương       

Uỷ viên Thường vụ

 

BAN CHẤP HÀNH

LHCĐ TỈNH BẮC NINH KHÓA IV

Tháng 4 năm 1961

 

1.

Đinh Quang An              

Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

2.

Nguyễn Lương Mạnh     

Phó Thư ký LHCĐ Bắc Ninh

3.

Nguyễn Văn Hồng          

Phó thư ký

 

BAN CHẤP HÀNH 

  Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá I

(Bầu Ngày 17 tháng 6 năm 1964)

 

1.

Ngô Quang Thanh             

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Nguyễn Bá Hoạ                  

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Lê Kim Chúc                     

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Văn Quýnh           

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Trần Thành                        

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Nguyễn Ân                        

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Phạm Ất                            

Uỷ viên Ban chấp hành

8.

Vũ Khắc Dụ                       

Uỷ viên Ban chấp hành

9.

Nguyễn Văn Hồng            

Uỷ viên Ban chấp hành

10

Dương Đình Hoành        

Uỷ viên Ban chấp hành

11

Lê Tiến Hưng                 

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Nguyễn Sỹ Lân                

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Văn Phấn           

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Bùi Huy Thưởng             

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Lê Thị Thanh                  

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Phạm Thị Thành             

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Lê Văn Lân                      

Uỷ viên Ban chấp hành

 

  Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá II

(Bầu ngày 14 tháng 7 năm 1974)

 

1.

Nguyễn Ngọc Bút

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Nguyễn Xuân Hoà

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Nguyễn Ân           

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Văn Huyến       

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đoàn Thị Vui                

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Nguyễn Văn Hoà           

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Lê Khắc Mai                  

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Đôn Văn Chữ                 

Uỷ viên Ban chấp hành

9.

Nguyễn Hữu Tín           

Uỷ viên Ban chấp hành

10

Trương Mạnh Hùng     

Uỷ viên Ban chấp hành

11

Nguyễn Thị Liên         

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Nguyễn Xuân Túc        

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Văn Đính        

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Phạm Văn Hanh           

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Trần Thị Mơ                 

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Lê Minh Nhạn              

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Nguyễn Thế Tất           

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Vũ Thị Thưởng            

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Chu Thị Thanh             

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Nguyễn Thị Thao         

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Văn Trọng      

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Ngô Minh Tân             

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Nguyễn Thị Thanh Tân

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Phạm Thanh Lộc         

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá III

(Bầu ngày 30 tháng 3 năm 1978)

 

1.

Nguyễn Xuân Hoà               

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Nguyễn Ân                          

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Lê Văn Lân                              

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Cư                           

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Nguyễn Thị Liễu                 

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Trần Mạnh Luật                  

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Văn Vân                

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Trịnh Công Băng                

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Phạm Thanh Lộc                 

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Lương Văn Tấn                

Uỷ viên Ban chấp hành

11

Trần Văn Chúc                 

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Bùi Đình Khuầy               

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Hữu Tín              

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Tạ Thanh Xuân                

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Phạm Văn Tăng               

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Lê Thị Kim Xuân            

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Nguyễn Thế Tất              

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Nguyễn Văn Hoa             

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Thân Văn Pha                 

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Vũ Thị Thưởng               

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Đặng Thị Hoà                

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Trần Thị Mơ                   

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Nguyễn Văn Sinh           

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Đỗ Việt Thoan                

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Ngô Sinh  Tân                

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Lưu Đình Sỹ                    

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Lê Hữu Khánh                 

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Trịnh  Quí Mùi               

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Nguyễn Thị Tuy             

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Nguyễn Ngọc Minh        

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Nguyễn Thị Liên             

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Nguyễn Văn Kin             

Uỷ viên Ban chấp hành

33

Nguyễn Thị Thấm           

Uỷ viên Ban chấp hành

34

Phan Văn Hạp                 

Uỷ viên Ban chấp hành

35

Nguyễn Văn Bảo            

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá  IV

(Bầu ngày 23 tháng 7 năm 1981)

 

1.

Nguyễn Xuân Hoà               

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Phạm Thanh Lộc                          

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Trần Mạnh Luật                                  

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Văn Giao                         

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Nguyễn Cư                                   

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Nguyễn Thị Hoà                         

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Phạm Hồng Pho                           

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Nguyễn Huy Liễn                        

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Ngô Minh Thảo                           

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Chử Tuấn Khoa                         

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn thị Liễu                         

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Trần Văn Chúc                          

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Ngô Chúc                                  

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Bùi Văn Dục                             

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Phạm Đức Hiện                        

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Võ Xuân Hoàng                        

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Hán Văn Khuyên                      

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Lương Văn Tân                        

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Trần Thọ Dư                              

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Thân Văn Khoa                        

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Trọng Trai                     

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Phạm Bằng

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Vương Văn Điểm

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Nguyễn Văn Hoa

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Đỗ Viết Thoan

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Dương Đại Muôn

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Bùi Thị Phượng

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Phạm Thế Nghiệp

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Nguyễn Đắc Ứng

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Nguyễn Sinh

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Nguyễn Kim Thành

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Ngô Thời Suý

Uỷ viên Ban chấp hành

33

Đỗ Thị Thuỷ

Uỷ viên Ban chấp hành

34

Nguyễn Thị Tâm

Uỷ viên Ban chấp hành

35

Trương Thị Loan

Uỷ viên Ban chấp hành

36

Vũ Thị Thu Thương

Uỷ viên Ban chấp hành

37

Nguyễn Thị Nhan

Uỷ viên Ban chấp hành

38

Nguyễn Thị  Mạn

Uỷ viên Ban chấp hành

39

Vũ Thị Sửu

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá V

(Theo Nghị quyết phân công Ban chấp hành LHCĐ Hà Bắc

Ngày 8 tháng 9 năm 1983)

 

1.

Nguyễn Xuân Hoà

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Trần Mạnh Luật

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Phạm Thanh Lộc

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Ngô Minh Thảo

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Nguyễn Huy Liễn

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Phạm Hồng Pho

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn  Ngọc Đức

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Nguyễn Thị Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Chử Tuấn Khoa

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Hữu Điền

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Thị Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Văn Giao

Uỷ viên Ban Thường vụ

13

Trần Đình Sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Duy Đãng

Uỷ viên Ban Thường vụ

15

Hán Văn Khuyên

Uỷ viên Ban Thường vụ

16

Trần Chung

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Nguyễn Kim Thành

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Ngô Đức Cường

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Phạm Bằng

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Nguyễn Sinh

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Trần Thọ Dư

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Lê Hữu  Khánh

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Phạm Đức Hiện

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Tạ Văn Hiền

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Dương Thị Bích

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Nguyễn Tú Nam

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Trương Thị Loan

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Ngô Chúc

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Quách  Đăng Khoa

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Thân Văn Pha

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Đỗ Mạnh Ân

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Nguyễn Văn Sỹ

Uỷ viên Ban chấp hành

33

Vũ Trí Bùi

Uỷ viên Ban chấp hành

34

Võ Xuân Hoàng

Uỷ viên Ban chấp hành

35

Bùi Văn Dực

Uỷ viên Ban chấp hành

36

Hoàng Ngọc Tường

Uỷ viên Ban chấp hành

37

Bùi Thị Phương

Uỷ viên Ban chấp hành

38

Lê Văn Niệm

Uỷ viên Ban chấp hành

39

Lê Thị Hảo

Uỷ viên Ban chấp hành

40

Nguyên Nhật Đối

Uỷ viên Ban chấp hành

41

Nguyễn Thanh Miện

Uỷ viên Ban chấp hành

42

Ngô Thị Phương Hồng

Uỷ viên Ban chấp hành

43

Đỗ Thị Thuỷ

Uỷ viên Ban chấp hành

44

Nguyễn Thị Nhan

Uỷ viên Ban chấp hành

45

Hoàng Văn Vân

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hà Bắc Khoá VI

(Bầu tháng 8 năm 1988)

1.

Nguyễn Xuân Hoà

Thư ký LHCĐ tỉnh

2.

Trần Mạnh Luật

Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

3.

Ngô Minh Thảo

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Duy Đãng

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Ngô Ngọc Đàm

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Nguyễn Tiến Đạt

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Thị Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Nguyễn Huy Liễn

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Đàm Thị Lê Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Ngô Đức Cường

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Hán Văn Khuyên

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Trần Đình Sỹ

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Tràn Chung

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Nguyễn  Đức Hưng

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Đỗ Mạnh Ân

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Phạm Đăng Bể

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Lại Thanh Bình

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Nguyễn Hoà Bình

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Nguyễn Đình Bưu

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Phạm Đình Cấp

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Xuân Dậu

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Trần Đức Dưỡng

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Vương Văn Điểm

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Nguyễn Văn Hậu

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Ngô Thuý Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Nguyễn Thị Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Ngô Quang Hợp

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Hà Hữu Khải

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Phạm Quang Lấy

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Phạm Trọng Lịch

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Nguyễn Văn Lộc

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Thân Văn Pha

Uỷ viên Ban chấp hành

33

Nguyễn Sinh

Uỷ viên Ban chấp hành

34

Nguyễn Văn Sĩ

Uỷ viên Ban chấp hành

35

Nguyễn Đình Trượng

Uỷ viên Ban chấp hành

36

Đặng Văn Tuy

Uỷ viên Ban chấp hành

37

Trịnh Hữu Uý

Uỷ viên Ban chấp hành

38

Lâm Thị Vời

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Bắc Khoá VII

(Theo quyết định  số 1164/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 1993

của Ban  Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam )

 

1.

Nguyễn Hoà Bình

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2.

Trần Mạnh Luật

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3.

Ngô Minh Thảo

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Thị Lương

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Nguyễn Duy Đãng

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Ngô Ngọc Đàm

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Văn Hồng

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Ngô Đức Cường

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Nguyễn Văn Trình

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Đức Hưng

Uỷ viên Ban chấp hành

11

Vương Văn Điểm

Uỷ viên Ban chấp hành

12

- Nguyễn Thị Trang

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Ngọc Thành

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Vũ Xuân Thận

Uỷ viên Ban chấp hành

15

- Chu Thế Độ

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Nguyễn Hùng Quán

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Nguyễn Công Bộ

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Giáp Văn Thuận

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Nguyễn Văn Sỹ

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Ngô Thuý Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Huỳnh Thế Nga

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Mai Trung Thuỷ

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Đỗ Thị Quýt

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Trần Đình Sỹ

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Nguyễn Nhân Chiến

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Vũ Thị Hồng Đoàn

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Phạm Đăng Bể

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

(Theo quyết định  số 35/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 1 năm 1997

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

1.

Trần Mạnh Luật

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2.

Nguyễn Văn Trình

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3.

Trần Đình Sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ

4.

Nguyễn Trọng Kích

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Trương Ngọc Hiển

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Vũ Quốc Bảo

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Uỷ viên Ban chấp hành

8.

Phạm Đăng Bể

Uỷ viên Ban chấp hành

9.

Nguyễn Hùng Quán

Uỷ viên Ban chấp hành

10

Vương Văn Điểm

Uỷ viên Ban chấp hành

11

Đỗ Thị Quýt

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Nguyễn Nhân Chiến

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Trần Văn Hợi

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Lâm Thị Vời

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Nguyễn Văn Hoành

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Tạ Văn Đồng

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Đặng Đình Bột

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Vũ Minh Thông

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Nguyễn Đình Vân

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Nguyễn Uông

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Đỗ Hồng Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Khoá XII

(Theo quyết định  số 734/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 4 năm 1998

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

1.

Trần Mạnh Luật

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (1998-2002)

2.

Nguyễn Đức Trực

TUV- Chủ tịch (2002-2003)

3.

Nguyễn Văn Trình

UV BCH Tổng LĐLĐ VN - Phó Chủ tịch

4.

Trần Đình Sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Trương Ngọc Hiển

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Lê Quốc Trung

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Nguyễn Trọng Kích

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Nguyễn Văn Đáo

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Cai Thu Loan

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Văn Hoành

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Đỗ Hồng Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Đình Vân

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Phạm Quang Sơn

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Nguyễn Ngọc Sáng

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Nguyễn Thị Chung

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Kiều Viết Thìn

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Phạm Đăng Bể

Uỷ viên Ban chấp hành

20

 Đỗ Thị Thuỷ

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Hùng Quán

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Nguyễn Thanh Liêm

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Trần Đức Nhân

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Nguyễn Ngọc Thành

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Lâm Thị Vời

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Nguyễn Thị Lan

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Uỷ viên Ban chấp hành

 

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Khoá XIII

(Theo quyết định  số 1455/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 8 năm 2003

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

1.

Nguyễn Văn Trình

UV BCH Tổng LĐLĐ VN – TUV - Chủ tịch

2.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Phó Chủ tịch Thường trực

3.

Cai Thu Loan

Phó Chủ tịch

4.

Lê Quốc Trung

Uỷ viên Ban Thường vụ

5.

Đỗ Hồng Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Nguyễn Văn Kỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Nguyễn Văn Đáo

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Trương Ngọc Hiển

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Nguyễn Ngọc Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Bùi Ngọc Quang

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Nguyễn Văn Quyết

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Cao Bảo

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Quốc Trung

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Nguyễn Thái Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Nguyễn Ngọc Sáng

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Hà Sĩ Sản

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Trần Quang Trừ

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Kiều Viết Thìn

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Vũ Minh Thông

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Trần Đức Bình

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Tiến Dương

Uỷ viên Ban chấp hành

22

 Trần Thị Hằng

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Nguyễn Thị Nhanh

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Trịnh Đăng Biên

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Nguyễn Đức Thuận

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Nguyễn Văn Đắc

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Nguyễn Văn Đoàn

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Nguyễn Thị Quyên

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Nguyễn Thị Thuận

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Lương Thị Hưng

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Vũ Thị Thu Nga

Uỷ viên Ban chấp hành

Ghi chú:

Tại Quyết định số 1016/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định V/v công nhận UV Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khoá XIII nhiệm kỳ 2003-2008.

1. Đ/c Bùi Ngọc Quang- Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm và đào tạo nghề LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

2. Đ/c  Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Ninh

 Là Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh khoá XIII nhiệm kỳ 2003-2008

 

BAN CHẤP HÀNH 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Bắc Khoá XIV

(Theo quyết định  số 732/QĐ-TLĐ ngày 06 tháng 5 năm 2008

của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

1.

Nguyễn Văn Trình

UV BCH Tổng LĐLĐ VN – TUV - Chủ tịch

2.

Bùi Ngọc Quang

Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh

3.

Nguyễn Văn Kỹ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4.

Nguyễn Thị Nhanh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5.

Đỗ Hồng Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ

6.

Trịnh Đăng Biên

Uỷ viên Ban Thường vụ

7.

Cáp Văn Huynh

Uỷ viên Ban Thường vụ

8.

Trần Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ

9.

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Uỷ viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Văn Quyết

Uỷ viên Ban Thường vụ

11

Trần Đình Minh

Uỷ viên Ban Thường vụ

12

Nguyễn Thị Thuận

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Nguyễn Ngọc Sáng

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Kiều Viết Thìn

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Nguyễn Thế Quyết

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Trần Huy Lự

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Nguyễn Thị Việt

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Nguyễn Thế Phiệt

Uỷ viên Ban chấp hành

20

Nguyễn Cao Bảo

Uỷ viên Ban chấp hành

21

Nguyễn Tiến Dương

Uỷ viên Ban chấp hành

22

Lương Thị Hưng

Uỷ viên Ban chấp hành

23

Nguyễn Văn Thì

Uỷ viên Ban chấp hành

24

Trần Mạnh Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành

25

Hà Sĩ Sản

Uỷ viên Ban chấp hành

26

Nguyễn Quốc Chung

Uỷ viên Ban chấp hành

27

Đỗ Quang Vui

Uỷ viên Ban chấp hành

28

Tràn Thị Hằng

Uỷ viên Ban chấp hành

29

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Uỷ viên Ban chấp hành

30

Nguyễn Thị Kim Dung

Uỷ viên Ban chấp hành

31

Nguyễn Văn Thi

Uỷ viên Ban chấp hành

32

Ngô Văn Bình

Uỷ viên Ban chấp hành

33

Tống Thị Kim Hoàn   

Uỷ viên Ban chấp hành

 

BAN CHẤP HÀNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XV

(NHIỆM KỲ 2013-2018)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Văn Trình

UV BCH Tổng LĐLĐ VN – TUV - Chủ tịch (2013-1/2016 nghỉ hưu)

2

Nguyễn Thị Vân Hà

UV BCH Tổng LĐLĐ VN – TUV - Chủ tịch (1/2016)

3

Bùi Ngọc Quang

Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh (2013-4/2016 nghỉ hưu)

4

Nguyễn Văn Kỹ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5

Nguyễn Thị Nhanh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

6

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (Bổ sung 3/2018)

7

Trịnh Đăng Biên

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo (2013-5/2015 nghỉ hưu)

8

Đỗ Hồng Hòa

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT (2013-10/2016)

9

Cáp Văn Huynh

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

10

Trần Tuấn Anh

UV BTV, Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Bắc Ninh

11

Nguyễn Thị Thanh Nhã 

UV BTV, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Từ sơn

12

Nguyễn Văn Quyết

UV BTV, Chủ tịch công đoàn Ngành Giáo dục (2013-2/2018 nghỉ hưu)

13

Trần Đình Minh

UV BTV, Chủ tịch Công đoàn các KCN (2013-2015 nghỉ hưu)

14

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UV BTV, Trưởng Ban chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh (Bổ sung 7/2014)

15

Nguyễn Thế Quyết

UV BTV, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp (Bổ sung 7/2015)

16

Nguyễn Ngọc An 

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh (Bổ sung 4/2018)

17

Cao Đình Trường

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

18

Đặng Thị Hải

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

19

Nguyễn Thị Ngân

Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

20

Ngô Thị Hằng

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Thuận Thành

21

Trần Văn Hiệu

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Yên Phong

22

Trần Huy Lự

Chủ tịch LĐLĐ Huyện Gia Bình

23

Nguyễn Tiến Dương

Chủ tịch công đoàn Ngành y tế

24

Nguyễn Văn Thì

Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh

25

Trương Thị Thu Hương

Hiệu phó Trường Trung cấp nghề KTKT Bắc Ninh

26

Nguyễn Phương Mai

Phó Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

27

Đỗ Thanh Quang

Phó Giám đốc Sở Lao động TBXH

28

Trần Đăng Sâm

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

29

Mầu Thị Thanh Thuỷ

Phó Giám đốc Sở Tài chính

30

Cao Thị Hồng Liên

Chủ tịch CĐCS phường Đình Bảng

31

Hà Toàn Thắng

Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần may Đáp Cầu

32

Nguyễn Văn Thi

Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty Việt pacific Clothing

33

Nguyễn Thị Sâm

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Du

34

Lê Thị Bích Ngọc

Chủ tịch công đoàn Ngành công thương

35

Nguyễn Thị Trang

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lương Tài

36

Nguyễn Văn Hiệp

Chủ tịch CĐ Ngành giao thông vận tải

37

Đặng Công Hưởng

Chủ tịch CĐ Ngành Nông nghiệp PTNT

38

Lại Hoàng Dũng

Chủ tịch CĐCS Công ty Samsung

39

Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quế Võ

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5 Hoàng Ngọc Tú

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

6

Nguyễn Ngọc An

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

7

Trần Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh

8

Nguyễn Thị Thanh Hà

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

9

Nguyễn Thế Quyết

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

10

Nguyễn Thị Ngân

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

11

Trần Văn Hiệu

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh

12

Cao Đình Trường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

13

Thái Hải Anh

Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh

14

Phạm Hồng Ánh

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

15

Nguyễn Gia Cường

Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh

16

Lại Hoàng Dũng

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

17

Nguyễn Tiến Dương

Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Bắc Ninh

18

Vũ Công Đồng

Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

19

Nguyễn Xuân Đoàn

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Bắc Ninh

20

Đặng Thị Hải

Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh

21

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

22

Ngô Thị Hằng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành

23

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã Từ Sơn

24

Nguyễn Minh Hiếu

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành giao thông vận tải Bắc Ninh

25

Đặng Công Hưởng

Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn

26

Nguyễn Đình Kiên

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Bình

27

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh

28

Cao Thị Hồng Liên

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phường Đình Bảng

29

Đào Thị Thúy Nga

Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục Bắc Ninh

30

Nguyễn Văn Nguyên

Phó trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

31

Lê Bá Ngọc

Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cục thuế tỉnh Bắc Ninh

32

Lê Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương Bắc Ninh

33

Đỗ Thanh Quang

Phó giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Ninh

34

Bùi Thị Ngọc Quyên

Phó Chánh Văn Phòng Phụ trách LĐLĐ tỉnh

35

Nguyễn Thị Sâm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du

36

Nguyễn Lâm Tới

Chủ tịch Liên đoàn huyện Yên Phong

37

Nguyễn Thị Trang

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài

38

Nguyễn Đức Thăng

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần, Tổng Công ty may Đáp Cầu

39

Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch;

Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TT

Họ và tên

Chức danh

I.Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành

1

Nguyễn Thị Vân Hà

Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

2

Thân Văn Vọng

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3

Cáp Văn Huynh

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

5

Cao Đình Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

6

Trần Tuấn Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Thế Quyết

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

8

Trần Văn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

9

Nguyễn Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

10

Đặng Thị Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

11

Lê Thị Bích Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

12

Nguyễn Thị Bích Liên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

13

Nguyễn Văn Nguyên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

14

Đào Thị Thúy Nga

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

15

Nguyễn Văn Giang

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

16

Nguyễn Thị Sâm

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

17

Nguyễn Đình Kiên

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

18

Nguyễn Thanh Vân

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

19

Phạm Xuân Yến

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

20

Đặng Công Hưởng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

21

Nguyễn Xuân Đoàn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

22

Nguyễn Thị Hằng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

23

Nguyễn Bảo Đại

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

24

Lại Hoàng Dũng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

25

Dương Thị Lộc

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

26

Nguyễn Văn Phú

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

27

Nguyễn Đức Hùng

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

28

Hồ Thế Việt

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

29

Nguyễn Thị Nhàn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

30

Nguyễn Đức Long

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

31

Nguyễn Đình Huấn

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

32

Nguyễn Văn Đáp

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

33

Đoàn Xuân Thanh

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

34

Ngô Đức Thành

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

35

Nguyễn Trọng Trường

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

36

Nguyễn Đình Trường

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

37

Nguyễn Văn Tình

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

38

Phạm Văn Trung

Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

II. Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban kiểm tra

1

Cao Đình trường

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

2

Dương Thị Lộc

Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

3

Vũ Văn Đồng

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

4

Nguyễn Mạnh Tuất

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

5

Trần Ngọc Đạo

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

6

Nguyễn Thị Quỳnh

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

7

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

8

Bùi Văn Phong

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

9

Phạm Thị Gấm

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

10

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh