Chức năng nhiệm vụ

17/02/2016 02:34 Số lượt xem: 1896

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh

Chức năng của các Ban trong cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh

 I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo.

1. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, BTV trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVC LĐ, tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

 - Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền giáo dục chủ trương , đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong CNVC LĐ.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVC LĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVC LĐ, bổi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Giúp BTV theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tập chí, bản tin công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVC LĐ và hoạt động công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung,  tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVC LĐ.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVC LĐ.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ  Ban Chính sách - Pháp luật

1. Chức năng

- Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV tham gia, đề xuất với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách KT-XH; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ chính sách đối với CNVC LĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVC LĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của tổ chức CĐ. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của CĐ.

2. Nhiệm vụ:

- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, BHXH, BHYT, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVC LĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVC LĐ và CĐ theo yêu cầu của TLĐ.

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

- Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ và các cấp công đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi  hành pháp luật lao động, luật CĐ và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVC LĐ. Theo dõi hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, luật công đoàn. Tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BHLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác BHLĐ.

- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, luật công đoàn, về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc lam, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban tổ chức tham mưu giúp BTV về thành lập, nâng cấp sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp CĐ trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án LĐ, hành chính, phá sản DN…

- Theo dõi hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp CĐ; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

III. Chức năng nhiệm vụ Ban Nữ công.

1. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV về công tác vận động nữ CNVC LĐ; chính sách pháp luật có liên quan đến nữ CNVC LĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động CĐ; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVC LĐ.

2. Nhiệm vụ:

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVC LĐ.

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ chăm sóc bà mẹ – trẻ em và công tác DS/SKSS/KHHGĐ.

- Phối hợp với Ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVC LĐ và hoạt động nữ công. Tổng  hợp tình hình nữ CNVC LĐ và hoạt động nữ công báo cáo BTV và TLĐ.

IV. Chức năng nhiệm vụ Ban Tổ chức.

1. Chức năng:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, BTV phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ CĐ; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ CĐ các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ CĐ VN, phối hợp với UBKT thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ CĐ VN. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH, BTV về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội CĐ các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

- Thẩm định và trình BTV các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ CĐ khi có yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ do BTV uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc, dự thảo các quyết định của BTV về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp của CĐ. Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và BTV, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét đánh giá, cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn; dự thảo các quyết định của BTV về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ CĐ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

- Giúp BTV xét duyệt, đề nghị TLĐ tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị TLĐ khen thưởng các đơn vị trong tổ chức CĐ.

V. Chức năng, nhiệm vụ văn phòng UBKT.

1. Chức năng:

- Giúp UBKT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ CĐ VN và Quy chế hoạt động của UBKT do BCH thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVC LĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp CĐ.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo quy định của Điều lệ CĐ VN; quy chế hoạt động của UBKT.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra UBKT CĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp UBKT.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ BCH.

- Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.

- Giúp UBKT triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐ VN và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và họat động kinh tế của CĐ cấp mình và cấp dưới.

- Giúp UBKT đề xuất, kiến nghị với BCH, BTV và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến họat động kiểm tra.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động UBKT CĐ các cấp.

VI. Chức năng nhiệm vụ Ban Tài chính.

1. Chức năng:

- Tham mưu và giúp BCH, BTV quản lý tài chính, tài sản, họat động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của BCH quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, quản lý ngân sách CĐ.

2. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo và hướng dẫn các CĐ cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo BTV trước khi gửi về TLĐ LĐ VN.

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và TLĐ.

- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp BTV chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.

- Tổ chức kiểm tra tài chính tài sản các CĐ cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản CĐ.

- Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của CĐ; hướng dẫn các cấp CĐ làm kinh tế CĐ.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp CĐ và các đơn vị trực thuộc.

VII. Chức năng nhiệm vụ Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc BCH, BTV trong lãnh đạo hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVC LĐ và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp BCH, BTV xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, UV BTV đề thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của BTV.

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do BCH, BTV ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và BTV. Theo dõi đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu tổng hợp tình hình CNVC LĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVC LĐ và CĐ. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do BTV giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của BCH, BTV. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp BTV chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của BCH, BTV.

- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ họat động của BCH, BTV, Thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc, tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4741

Đã truy cập : 45386041